Opleidingsschool ijmond

 

Op de Opleidingsschool IJmond leren studenten met elkaar en met professionals uit de basisscholen van Atlant Basisonderwijs en Stichting Fedra en pabo Inholland Haarlem. Ze onderzoeken de praktijk van de basisschool intensief en gelijktijdig verdiepen ze zich in de theorie van het lerende kind.

Atlant Basisonderwijs verzorgt onderwijs aan negen unieke basisscholen in de gemeente Velsen.

De scholen van Altant Basisonderwijs zijn in beweging, iedere school op zijn eigen specifieke manier. De ene school specialiseert zich in ontwikkelingsgericht onderwijs en de andere school bijvoorbeeld in VierKeerWijzer. Onze scholen hebben oog voor de talenten van het kind waarbij de basisvaardigheden niet vergeten worden. 

Bij Atlant Basisonderwijs staan we voor samen, plezier, in ontwikkeling en vertrouwen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIE ZIJN WIJ?

Pabo Haarlem, onderdeel van Hogeschool Inholland. Een ambitieuze pabo met diverse opleidingsvarianten, waar samenwerking met collega’s in basisscholen in de regio vanzelfsprekend is. De actualiteit wordt positief kritisch gevolgd. Elk kind recht heeft op goed onderwijs van een bevlogen leraar. De leraar maakt namelijk het verschil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fedra heeft elf scholen voor regulier basisonderwijs, met ongeveer 300 personeelsleden, 3.200 leerlingen en hun ouders. Samen werken we aan goed onderwijs. In drie gemeenten - Heemskerk, Beverwijk en Velsen - maken de teams hun eigen school vanuit hun levensovertuiging, onderwijsconcept en mogelijkheden, in hun eigen omgeving. Zo heeft Fedra elf scholen met een eigen sfeer en een eigen karakter. Elf scholen die samen één stichting vormen, omdat we elkaar vinden in een gemeenschappelijke missie en een gezamenlijke ambitie.

Opleidingsschool ijmond is een initatief van....

Visie op leren:

Een professionele leraar word je niet in vier jaar, daar werk je een leven lang aan. Als opleidingsschool IJmond gaan we uit van een sociaalconstructivistische visie op leren en opleiden. Kennisverwerving is een actief en sociaal proces, waarbij kennis ontstaat en gedeeld wordt met anderen. De authentieke beroepssituatie en handelingscontext is medebepalend voor de wijze waarop de leraar zich ontwikkelt.

Lerende leraren werken actief aan de uitbreiding van hun expertise: zij gaan met een onderzoekende houding op zoek naar wat volgens de theorie werkt en toetsen dit in de praktijk. Via een systeem van gezamenlijke voorbereiding, feedforward en feedback leren studenten hoe zij de ontwikkeling van hun leerlingen zo goed mogelijk kunnen stimuleren. Zo breiden zij hun didactisch en pedagogisch handelingsrepertoire uit.

Het is van belang dat leraren in opleiding veel tijd besteden aan het leren van, in en voor de praktijk. Zij vergaren kennis van de vakken en vakdidactiek voor de praktijk, ze passen deze kennis toe in de praktijk en leren van de verbinding tussen de opgedane kennis en de opgedane ervaring door hier gezamenlijk en onder begeleiding van praktijkbegeleiders en instituutsopleiders op te reflecteren. In deze verbinding zien wij de kracht van het samen opleiden.

Oefening is van belang om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen, maar het vergt een doelbewuste aanpak om daadwerkelijk tot beoogde effecten te komen. Het leerproces dient gestructureerd te zijn en wordt aangestuurd door 

een reeks van complexe doelstellingen, die binnen het partnerschap geformuleerd zijn als leeruitkomsten. De leerweg die de student hierbij doorloopt wordt in overleg met de student vastgesteld in een stappenplan dat past bij de onderwijsbehoefte van de groep en de leerbehoefte van de student. Indien nodig kan de student hierbij gebruik maken van gestructureerde oefenopdrachten die binnen de opleidingsschool beschikbaar worden gesteld, zodat de vaardigheid van de student groeit. Het oefenen vindt plaats onder begeleiding van de praktijkbegeleider. Het reflecteren op de praktijk samen met opleiders en medestudenten verdiept het inzicht in de eigen keuzes en handelingsalternatieven. Een uitgesproken betrokkenheid van de student om zich de leeruitkomsten eigen te maken en te groeien naar het geformuleerde beroepsbeeld zien we als een van de sleutelelementen. De medeverantwoordelijkheid voor het leren van anderen binnen de opleidingsschool en de verbinding met praktijkonderzoek verdiept de kwaliteit van het leerproces.

De leraren die worden opgeleid krijgen uitdagende taken die in hun zone van naaste ontwikkeling liggen, maar die zij toch binnen afzienbare tijd kunnen uitvoeren door zich te concentreren op de cruciale onderdelen en het verfijnen van de techniek door herhaling en feedback. Directe doelen op korte termijn, feedforward en kritische feedback zijn zeer belangrijke onderdelen in dit proces.

Voor de ontwikkeling van toekomstige (expert) leraren is het van belang dat zij kunnen reflecteren op hun handelen en de impact ervan kunnen analyseren en interpreteren op basis van de gegevens in de groep en het werk van de leerling. De begeleiding gericht op de koppeling tussen theorie, eigen visie en de praktijk helpt hen hun leerkrachtvaardigheden en onderzoekende houding effectief in te zetten. Toekomstige leraren binnen opleidingsschool IJmond beschikken over meerdere vormen van interventiemogelijkheden, werken evidence based en kunnen evalueren wat de impact van hun interventies is op het leren van leerlingen.

Leraren werken voortdurend aan hun ontwikkeling door samen te leren, samen te werken en samen te onderzoeken. Binnen de opleidingsschool IJmond staan wij voor collectief leren: jong en oud, ervaren en onervaren leren van elkaar en dragen zo bij aan de ontwikkeling van de leerlingen en van de school. In die zin vormt het werken als opleidingsschool een parallel primair proces: terwijl de focus ligt op het optimaliseren van het leren van de leerlingen creëren we een tweede laag waarin studenten, leraren en scholen samen met opleidingsinstituten leren van elkaar.

 

Het doel van de opleidingsschool: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het beroepsbeeld: de adaptieve professional

Wij zijn ervan overtuigd dat leraren het fundament vormen voor goed basisonderwijs. Aangezien het onderwijs voortdurend in ontwikkeling is en antwoord moet blijven geven op de vragen van vandaag en morgen is het van belang dat onze leraren, onderwijsteams en scholen deskundig, flexibel, leergierig en adaptief zijn. Zij volgen maatschappelijke ontwikkelingen op de voet, toetsen deze aan de praktijk en integreren deze in hun pedagogisch en didactisch handelen. Het onderwijs binnen (de scholen van) het partnerschap dient van goede kwaliteit te zijn en verzorgd te worden door adaptieve professionals die tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen; nu, in de voorbereiding op het voortgezet onderwijs en op hun verdere toekomst. Als Opleidingsschool IJmond willen we leraren opleiden die deze uitdaging aan willen en kunnen gaan.

Binnen ons partnerschap leggen we de volgende accenten binnen het vakmanschap dat onze adaptieve professionals kenmerkt:

 • Zij laten leerlingen spanning van leren ervaren; ze geven inspirerend, modern en doelgericht onderwijs en halen het beste uit elk kind en uit zichzelf;
 • Zij zijn in staat aan leerlingen kennis, waarden en idealen mee te geven en hen zelf te laten ontdekken wat zij richtinggevend en waardevol vinden;
 • Zij zijn een rolmodel voor hun leerlingen. Ze (her)kennen hun verschillende identiteiten en houden rekening met verschillen tussen kinderen, en weten hun onderwijs hierop af te stemmen;
 • Zij hebben het lef om nieuwe paden te bewandelen en nieuwe uitdagingen aan te gaan en leerlingen uitdagen dit ook te doen. Ze spelen daarbij in op de talenten van de leerlingen.
 • Ze scheppen een prettig leer- en leefklimaat met de groep, zodat de leerlingen met plezier naar school komen, zich thuis voelen, zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn;
 • Zij zijn gemotiveerd en in staat zich te blijven ontplooien.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerteam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Studenten vormen samen met schoolopleider  en instituutsopleider een leerteam.
 • De studenten lopen  stage onder begeleiding van de praktijkbegeleider (mentor)
 • Op de praktijkdag, naast de stagedag(en) zijn ze bezig met observatie, onderzoek of extra oefening, bezoeken andere groepen, peerfeedback, bezoeken andere scholen en workshops van specialisten.
 • Binnen het leerteam leren ze van elkaar in homogene én heterogene groepen en werken ze aan hun leeruitkomsten
 • De studenten zijn onderdeel van het schoolteam, en kunnen alle aanwezige kennis en ervaring inzetten voor hun leerproces, maar wel gestructureerd en begeleid.

 

 

Invulling praktijkdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotes van studenten

 

Het werken in een schoolteam

 • "Ik ben veel opener geworden naar collega’s. Dit omdat we op dezelfde school blijven en ik ze dus een beetje ken. Zo is het makkelijker en vertrouwder om een praatje te maken en durf ik ook fouten te maken."
 • "De gastvrijheid van alle collega's heeft gezorgd voor een prettige stageperiode. Dit gaf mij meer ruimte om te groeien op diverse vlakken als aankomend leraar."
 • "Ik heb meer ervaring opgedaan door de opleidingsschool. Ik heb bij meerder leerkrachten gekeken en heb zo verschillende manieren van lesgeven meegemaakt. Zo heb ik kunnen nadenken over hoe ik mijn lessen eruit wil laten zien en hoe liever niet."

 

Het werken in een leerteam met medestudenten

 • "Doordat ik met mede studenten, ook van een hogere klas, in de klas zit op de vrijdag, kan ik vragen stellen over bepaalde opdrachten. Zo kunnen wij ervaringen uitwisselen en doe ik dingen op een bepaalde manier, waar ik normaal niet over na gedacht zou hebben."
 • "Als student ben ik vooruit gegaan omdat ik van iedereen feedback kreeg. Zowel van mijn stagebegeleidster als van de andere collega's van de groepen 3. Dit vond ik fijn omdat je zo vanuit meerdere perspectieven feedback krijgt."
 • "Als student heb ik beter mijn lessen leren plannen en strategieën geleerd van mijn medestudenten, door de extra besprekingstijd die we kregen op de vrijdagen."
 • "Het heeft mij heel erg geholpen. Het feit dat je direct contact hebt met 1e en 2e jaars is iets wat ik heel erg fijn vind. Hierdoor is het makkelijk om hulp of advies te vragen aan elkaar en elkaar zo extra te steunen. Een mooi voorbeeld hiervan is hoe we tijden een praktijk dag onze doelen/ dingen waar we tegenaan liepen met elkaar gingen delen. Hier hadden veel eigenlijk problemen waarmee ze niet wisten wat ze het beste konden doen om dit op te lossen. Doordat we hier met elkaar over gingen praten, zijn we eigenlijk op verschillende oplossingen gekomen die ons allemaal konden helpen. Het is dus heel erg fijn dat je een groep mensen hebt die allemaal hetzelfde doen als ik, en waarmee je dus al leuke maar ook minder leuke momenten kan delen."

 

Het werken aan persoonlijke groei

 • "Ik denk dat het van positieve invloed heeft op mij, omdat ik steeds meer plezier krijg in de studie door de opleidingsschool. Hierdoor merk ik dat ik er ook vaak over praat met familie en vrienden."
 • "Ik heb het gevoel dat ik mijzelf echt gevonden heb in deze opleiding, vooral door het praktisch bezig zijn en constant contact te hebben met anderen over het vak."
 • "Ik denk dat ik een stukje zelfverzekerder ben geworden. Je hebt al wat meer ervaring binnen de praktijk en je snapt beter wat er allemaal moet gebeuren voor de verslagen."
 • "Ik vind het makkelijker om theorie in te zetten in de praktijk en merk dat ik makkelijker lessen geef met opdrachten/tips die wij meekrijgen."
 • "Ik heb veel geleerd op het gebied van samenwerken. Niet alleen tussen de tweedejaars, maar ook de eerstejaars en het collega team. Dit gebeurt normaal niet veel op stage en de pabo."

 

 

 

 

 

Foto-impressie

 

 

Contact

Stichting Fedra
T.a.v Opleidingsschool IJmond
Postbus 1148
1940 EC Beverwijk

 

info@opleidingsschoolijmond.nl

Postadres:


 

 


E-mail:
 

Contact